admin

SISSEJUHATUS 2017 AASTA ARTIKLITESSE

Pagulaskriis on hetkel Euroopas aktuaalne probleem, mille lahendamisse peavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid panustama, sealhulgas ka Eesti. Siseministeeriumi kodakondsus ja rände uuringu lõpuaruandest (Pagulasabi aastaraamat 2014, Politsei- ja Piirivalveamet) selgus, et Eestile esitatud rahvusvahelise kaitse taotluste arv on võrreldes teiste EL liikmesriikidega väike. Aastate kaupa on see kasvanud ja Eestilt on aastatel 1997-2015 rahvusvahelist kaitset taotlenud ligikaudu 800 inimest, nendest kaitse on saanud 172 inimest, kellest 88 on pagulased.

Pagulaste jaoks on loodud palju toetavad ja abistavaid organisatsioone, neile on määratud isiklikud tugiisikud ning järjepidevalt töötatakse välja erinevaid tegevuskavasid, mis aitaksid pagulaste elu paremaks muuta ja integreerumist meie ühiskonda hõlbustada. Meie andragoogika tudengitena tundsime huvi selle vastu, millised on täiskasvanukoolitajate võimalused panustada pagulaste abistamisse Eestis. Uurisime, millised on Eesti seadusandlusega pagulastele ettenähtud kohanemisprogrammid ja koolitused. Lisaks võtsime luubi alla pagulaste võimalused enese arendamiseks, millest selgus, et loodud on küll võimalused õppimiseks, kuid Eesti valmisolek täisväärtusliku õpikogemuse pakkumiseks on veel väike ning tehakse samme, et süsteemi paremaks muuta. Uurijatena kogesime ka raskusi ja nii valmiski autoetnograafiline uurimus sellest, kuidas andragoogika tudeng uurib enda kogemust pagulaste kohanemisprogrammi uurijana ja kohanemisprogrammide tausta. Selgus, et pagulased, kes on nii Eestis kui ka maailmas väga aktuaalne teema, on ühiskonnas justkui peidetud, mis muutis nende intervjueerimise, ja neile hääle andmise, rääkimaks oma kogemusest, võimatuks. Autoetnograafiline uuring ilmestab suurepäraselt teekonda, mis tuli Teie ees olevate artiklite valmimiseks läbida. Selgus, et pagulastega on väga keeruline kontakti saada ning see on väga pikaajaline protsess, mis nõuab aega, kannatust ja tõsist huvi.

Autoetnograafiline uuring: minu kogemus pagulaste kohanemisprogrammi uurijana
GERDA-LIIS VANATUA

Pagulaste õpivõimalused Eestis
KARIN ROHI

Pagulaste koolitusvõimalused neile Eestis loodud kohanemisprogrammide ja arengukavades kajastatu näitel 
MARKO LAANES

Akadeemiline prokrastinatsioon Tallinna Ülikooli üliõpilaste kogemuste näitel
Kaisa Albert

Eesti Väärikate Ülikoolide tegevus eakate õppimise toetamisel
Diana Heli

Kodutute formaalharidusest saadud õpikogemuste mõju arusaamadele õppimisest
Annli Heinsalu

Lapsevanemate osalemine lapsevanematele suunatud koolitustel
Marit Kuusk

MOOC kursustel õppimise kogemus
Jana Schmidt

Hilises täiskasvanueas õppija  õpimotivatsiooni toetamine  mälutreeningu lühikursuse näitel
Maris Sähka

Õppejõudude enesetõhususe toetamine ülikoolis Tallinna Ülikooli õppejõudude arusaamades
Eliis Ermel

Õppejõudude õpetamispraktikad täiskasvanud õppija enesearengu subjektiks kujunemise toetajana
Elina Melanija Tannenberg

Õppereis kui organisatsiooni toetaja (LEADER programmi näitel)
Mirell Põllumäe

Probleemipõhise õppe võimalused tööalases keeleõppes
Svetlana Starikovitš

Täiskasvanud õppijat toetavad õppemeetodid vangla õpetajate arusaamades
Triin Parts

Registreeritud töötute hinnangud tööturukoolitustele Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonna näitel
Katre Pohlak

Üliõpilaste ootused õppejõududelt saadavale tagasisidele Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi üliõpilaste näitel
Killu Aavik

Koostöös õppimine kui koostööoskuste toetaja üliõpilaste arusaamades
Irene Kollo

Vabahariduse koolitaja professionaalne identiteet
Maire Tõnne

AJAJUHTIMISKOOLITUSE MÕJU TÄISKASVANU ENESEREGULATSIOONILE
Autor teadmata

ARUSAAMAD ENDAST KUI ÕPETAJAST
Kerli Pajumaa

GRUPITÖÖ ÜLIÕPILASE ÕPPIMISE TOETAMISEL
Autor teadmata

KOOLITAJA EMOTSIONAALSED KOGEMUSED TÄISKASVANUKOOLITUSES 
Alesja Pedossar

KOOLITUSE KVALITEETI MÕJUTAVAD TEGURID
Karoline Rajasoo 

KOOLITAJATE KOGEMUSED SEOSES KOOSTÖÖMUDELITE KASUTAMISEGA KOOLITUSTEL
Martha Türkson-Zujev

ÜLIÕPILASE LOOVA ENESETÕHUSUSE KUJUNEMISE VÕIMALUSED ÜLIKOOLIÕPPES  ÕPPEJÕUDUDE ARUSAAMADES
Moonika Org

MULTIKULTUURSES MEESKONNAS KOHANEMISE KOGEMUS
Kätlin Päll

AKADEEMILINE VARIAUTORLUS ÜLIKOOLIDES VARIAUTORITE KOGEMUSTES
Kaia Liikane

ÜLIKOOLIÕPINGUTE MÕJU TÄISKASVANUD ÕPPIJATE ÕPIHARJUMUSTELE
Annely Lindström

2016

ANDRAGOOGIKA VILISTLASTE UURING
Diana Luikmets
 
KOOLITAJA PROFESSIONAALNE ARENG KOOLITAJA KUTSE TAOTLEMISE KOGEMUSE KONTEKSTIS
Jelizaveta Ankipova
 
TÄISKASVANUD ÕPPIJA ÕPIBARJÄÄRID ÕPPEMÄNGUDES
Anete Rätsep
 
PROFESSIONAALSE IDENTITEEDI KUJUNEMINE ÜLIKOOLIÕPPES ANDRAGOOGIKA TUDENGITE NÄITEL
Mariya Tyutina
 
REFLEKSIIVNE SUPERVISIOON KUI ÕPPIMISPROTSESS SUPERVISEERITAVA JA SUPERVIISORI KOGEMUSES
Eliisabeth Käbin
 
TEISE KULTUURI TÖÖLE TULIJA KOHANEMISE TOETAMINE (EESTI START-UP ORGANISATSIOONIDE NÄITEL)
Kadri Timuska
 
ÜLIKOOLIÕPINGUTE KOGEMUSED AUTOBIOGRAAFILISE MÄLU KONTEKSTIS
Liis Einling

VÄIKEETTEVÕTTE JUHI JA TÖÖTAJATE ARUSAAMAD ORGANISATSIOONIÕPPIMISEST JA OMA ROLLIST ORGANISATSIOONI ÕPPIMISE TOETAMISEL
Liis Käämer
 
TÄHENDUSLIKE ÕPIKOGEMUSTE KUJUNEMISE TOETAMINEORGANISATSIOONIS
Sigrid Sass
 
ÕPPIMISVÕIMALUSED KUTSEHARIDUSES VANGLAKESKKONNAS TALLINNA VANGLA NÄITEL
Lilli Siitka
 
HINDAMINE VÄLJUNDIPÕHISES ÕPPES TALINNA ÜLIKOOLI ÕPPEJÕUDUDE ARUSAAMADES
Kristi Raudlepp
 
TÄISKASVANUD ÕPPIJA ISESEISVUSE TOETAMINE KOHANEMISPROTSESSIS ÜLIKOOLI ÕPINGUTE KONTEKSTIS
Liina Jasmin
 
SUPERVISIOON KUI PROFESSIONAALSE ARENGU TOETAMISE VÕIMALUS (TALLINNA ÜLIKOOLI ÕPPEJÕUDUDE NÄITEL
Kreeta Arusaar
 
COACHINGU MUDELID EESTI COACHIDE PRAKTIKAS
Sander Kiviloo
 
KOOLITAJA EETILISED VALIKUD PROFESSIONAALSES TEGEVUSES
Kristel Prii
 
SOTSIAALNE INTERAKTSIOON ÕPPES KOOLITAJATE KOGEMUSTES
Kai Auger
 
TÄISKASVANUKOOLITAJA AUTENTSUSE KUJUNEMINE PERSONAALSE JA SOTSIAALSE MINA TEADLIKUSTAMISEL
Andra Pärnpuu
 
KUTSEORGANISATSIOON KUI TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE PROFESSIONAALSE ARENGU TOETAJA EESTI TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE ASSOTSIATSIOONI „ANDRAS“ NÄITEL
Tatjana Kareva

ÕPPIMINE ÜLIKOOLIS – NAUDING VÕI KOHUSTUS? ÜLIÕPILASTE ÕPIHOIAKUTE KUJUNEMINE
Birgit Rohtjärv
 
ÕPPIJA ENESEJUHITAVUSE KUJUNEMISE VÕIMALUSED KÕRGKOOLIS
Kerttu Tammeri
 
UURIMISTÖÖD – VÕLU VÕI VALU?
Maire Smirnov
 
KUIDAS KOGEVAD ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASED KÕRGKOOLI-ÕPINGUID?
Anneli Habicht
 
GRUPISUHETE MÕJU INDIVIIDI ÕPPIMISELE
Kätlin Kekk
 
KOOLITAJATE ARUSAAMAD KOOLITUSMATERJALIDEST
Laura-Lisethe Tilk
 
ÕPPEJÕUDUDE TOIMETULEKUSTRATEEGIAD EMOTSIOONIDE JUHTIMISEKS AUDITOORSES ÕPPES
Merilyn Rannat
 
ÕPPEJÕUDUDE AUTENTSUSE AVALDUMINE ÕPETAMISES (Tallinna Ülikooli õppejõudude näitel)
Teivi Saul
 
KOGEMUSEST ÕPPIMINE LASTEVANEMATE ARUSAAMADES
Veronika Kallaste
 
TÄIENDÕPPE KOOLITUSTE KVALITEEDI SISEHINDAMISE PÕHIMÕTETE ARUSAAMAD VENE KULTUURIKESKUSE PRAKTIKUTE NÄITEL
Irena Valge
 
SISEKOOLITAJA PRAKTIKAD PROFESSIONAALSES ARENGUS
Sigrid Sinnep
 
REFLEKTIIVSED PRAKTIKAD KOOLITUSPROTSESSIS (TLÜ ÜLIÕPILASKONNA KOOLITUSTOIMKONNA NÄITEL)
Liisa Mölder
 

ÕPITU ÜLEKANNE TÄISKASVANUD ÕPPIJA ÕPIKOGEMUSES UUE TÖÖTAJA SISSEJUHATAVA KOOLITUSE NÄITEL
Külli Gertsik
 
VABATAHTLIKU ORGANISATSIOONI LIIKMETE KOOLITUSKOGEMUS NAISKODUKAITSE NÄITEL
Kairi Sumero
 
EUROOPA VABATAHTLIKUS TEENISTUSES OSALENUD INIMESTE ÕPIKOGEMUSED
Diana Paade
 
TÖÖTAJATE ORGANISATSIOONISISESE ÕPPIMISE KOGEMUS ELISA AS ETTEVÕTTE NÄITEL
Sandra Lints
 
TÄISKASVANUD ÕPPIJA MOTIVATSIOON KIRJUTAMAKS UURIMISTÖÖD
Rosemary Rits
 
TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE KUTSEALA PROFESSIONALISEERUMINE EESTIS
Siim Oja
 
ANDEKUSE TÕLGITSUSI VIIMSI KOOLI ÕPETAJATELT. IDENTITEEDID JA STEREOTÜÜBID
Kaie Saar
 
ALUSTAVATE ETTEVÕTJATE HINNANG KÕRGKOOLI ÕPINGUTE ROLLILE ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMISEL
Liis Raag
 
TÄISKASVANUTE TOIMETULEK JA KOHANEMINE ÜLIKOOLIÕPINGUTEGA
Ülle Vilpuu
 

UURIMUSE KAVANDAMINE KUI OTSUSTUSPROTSESS: SOTSIAALTEADUSTE BAKALAUREUSE ÜLIÕPILASTE NÄITEL
Edvard Ljulko

AJA KAVANDAMINE KUI VÕIMALUS ÜLIKOOLIÕPINGUTEGA PAREMINI TOIME TULLA
Mirje Reinujaan

SOOJENDUSTEGEVUSE FUNKTSIOONID TÄISKASVANUKOOLITUSES
Martin Palm

MEESKONNAÕPE – TEADVUSTAMATA VÕIMALUS TÄISKASVANUKOOLITAJA PROFESSIONAALSEKS ARENGUKS
Jaanika Siiroja

GRUPI ARENGUETAPPIDES ÕPPIMINE ÜLIÕPILASTE KOGEMUSTES
Ingrid Väin

ÜLIÕPILASTE ÕPIBARJÄÄRIDE ÜLETAMISE TOETAINE ÕPPEJÕUDUDE ARUSAAMADES
Sigrid Mõisavald

SOTSIAALNE ÕPPIMINE SUHTLUSPORTAALIS ÜLIÕPILASTE KOGEMUSES FACEBOOKI NÄITEL
Liis Kask

ERIALAPRAKTIKAL ÕPPIMINE: MÕJU ÜLIÕPILASE ERIALASELE ARENGULE
Janell Lohvart

TÄHENDUSLIKUD ÕPIKOGEMUSED: NENDE KUJUNEMISE TOETAMINE ÜLIKOOLIS
Liisi Männistu

TÄISKASVANUTE KOOLITUSE MÕJU HINDAMINE ÕPPIJANA
Marko Vene