andragoog

Vanemaealiste õppimise toetamine sotsiaaltöötajate arusaamades
Posterettekanne
ANNA KRÕLOV

Uussisserändajate töökohal õppimise ja sisseelamise toetamise vajadused
REELIKA VAINOLA

Koosõpetamise võimalused ja väljakutsed üliõpilaste hinnangul
RAUNO PÕLD

Täiskasvanuhariduse areng ning tähendus Hiinas ja Jaapanis
MARJU EERIKU

Õpitu ülekanne täiskasvanute koolitajate praktikas
MARILIIS RANDMER

Mentorprogrammi põhimõtted alustavate õppejõudude toetamisel
MAIRI MATROV

Koolitajate väärtused ja väärtuskonfliktid
LISETE TAMMEVESKI

Kogukonna koostöö kogemus õpiruumi kujundamisel 
KRISTINA SUCH

Virtuaalne sisseelamisprogramm
KARIN EHRBACH

TLÜ Andragoogika õppekavade areng aastatel 2002-2020.
KRISTI KIVISILD

Andragoogika filosoofilis- ühiskondliku mõtteloo kontekstis
KAIRE GERRETZ

Ebaõnnestumist kogenud täiskasvanu toetamine_ andragoogiline vaade
INGRID MITT

Virtuaalne õpikogukond õpetaja professionaalse arengu toetajana
DIANA VESKIMÄGI

Külavanemate kogemused elukestva õppe võimalustest külakogukondades
CAROLINE MÄNNIK

Lugude kasutamine täiskasvanuõppes
ANNELI PÄRNA

Üliõpilaste distantsõppe kogemused
ANDREANNE KALLAS

Õppejõudude akadeemiline nõustamine
MARIKA JAHILO

20-29 aastaste muuseumikogemused elukestvas õppes
KATRIN FREYBERG

Grupis õppimise kogemused digikeskkonnas
KRISTI REBANE

Identiteedi mõistest läbi erinevate teooriate
NELE TAMM

Meeskondade arengu toetamine coaching’u kaudu
CHANET SIRET SIMONEN

Metafooride kasutamine täiskasvanute õpingutes andragoogika üliõpilaste päevaraamatute näitel
HELE-MAI MADISSON

Olulised õpikogemused vabatahtlikus tegevuses osalejate elukäikudes
DIANA MEIBAUM

Õpioskuste mõiste sisu ja tähendus haridusvaldkonna tekstides
TIINA KLEMM

Õppekava koostamise põhimõtted täiskasvanute koolitaja koolituses
KRISTEL LEPPIK

Politseinike õppimise- ja enesearenduse tegevused toetamaks toimetulekut pensionieas
EVE ILVES

Refleksioonipäevikute pidamise kogemuse analüüs refleksioonioskuste kujunemisel andragoogika tudengite näitel 
HELINA MEISTER

Tööandjate kogemused täiskasvanud õppijatega töökollektiivis
KRISTEL PAENURM


Täiskasvanute toimetulek ja kohanemine ülikooliõpingutega
ÜLLE VILPUU

Alustavate ettevõtjate hinnang kõrgkooli õpingute rollile ettevõtlusega alustamisel 
LIIS RAAG

Andekuse tõlgitsusi Viimsi kooli õpetajatelt. Identiteedid ja stereotüübid
KAIE SAAR

Täiskasvanute koolitajate kutseala professionaliseerumine Eestis
SIIM OJA

Täiskasvanud õppija motivatsioon kirjutamaks uurimistööd
ROSEMARY RITS

Töötajate organisatsioonisisese õppimise kogemus Elisa AS ettevõtte näitel
SANDRA LINTS

Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalenud inimeste õpikogemused
DIANA PAADE

Autoetnograafiline uuring: minu “mina” kujunemine
KADRIN KARRO-TAGAPERE

Vabatahtliku organisatsiooni liikmete koolituskogemus Naiskodukaitse näitel
KAIRI SUMERO

Tagasipöördujate kogemused ja õpivajadused Eestis kohanemisel ja tööle asumisel
KAIRE POVILAITIS

Täiskasvanukoolitajate arusaamad muutunud õpikäsitusest 
JÜRJE KOERT

Täiskasvanud õppijate toimetulekustrateegiad tasemehariduses täiskasvanute gümnaasiumite näitel 
KELLY KITTUS

Täiskasvanud õppija ülikoolis – lähedaste toetuse vajadus TLÜ üliõpilaste näitel
EMILY-HESTIA TAMMEORG

Õppekvaliteet kinnipidamisasutustes: Tallinna Vangla õpetajate näitel 
REGON RUUTMA

Õpitu ülekanne täiskasvanud õppija õpikogemuses uue töötaja sissejuhatava koolituse näitel
KÜLLI GERTSIK

Mindfulness-praktikad enda heaolu ja vaimse võimekuse eest hoolitsemiseks (Eesti teadveloleku koolitajate näitel)
PIRET MAIBERG

Koosõpetamise kogemus ülikoolis andragoogika üliõpilaste kogemuse näitel 
KELLY SAATMANN

Koolitajate kogukonda kuulumine kutsega koolitajate näitel
CYNNE PÕLDÄÄR

Enesetõhususe kogemused elu üleminekutes 
MERIKE RANDMA

Elu eesmärkide kujunemine ja nende tähtsus täiskasvanukoolitajate kogemuste näitel 
Autor teadmata

Andragoogiliste väärtuste teadvustamine ja kogemine TLÜ üliõpilaste näitel 
SIIRI PADAR